Breaking News
Home / Amharic / አፈትልኮ የወጣ የአቶ ለማ መገርሳ ንግግር !

አፈትልኮ የወጣ የአቶ ለማ መገርሳ ንግግር !

Check Also

አጣዬን አወደሟት !

በአራት የፖለቲካ ፓርቲዎች መከካል የተደረገ የመጀመሪያ ዙር የምርጫ ክርክር!

Related Posts:የፖለቲካ መሪ አስሮ የፖለቲካ እስረኛ የለም ?የባልደራስ የምርጫ ቅስቀሳ ሰልፍ ዛሬ በአዲስ አበባ ተመልከቱ …

Multi threaded Redundant Dedicated Server in USA and in Europe.