Breaking News
Home / eskinder-pressrelease1 / eskinder-pressrelease1

eskinder-pressrelease1

Check Also

የትግራይ ተወላጅ ነዋሪዎች ቤት እየገቡ ማሰር ማፈን!

የታጠቁ የበዳዲና (ብልጥግና ) ሰዎች የፍርድ ቤት ማዘዣ ሳይዙ በአዱስ አበባ የትግራይ ተወላጅ ነዋሪዎች ቤት …

ትግሬ ሁሉም ለወያኔ ስለሚያግዙ እኮ ነው ያሸነፉት! እናንተ ግን ዉሸታሞች ናችሁ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Multi threaded Redundant Dedicated Server in USA and in Europe.