Breaking News
Home / Amharic / የነለማ ቡድን ጭንብል ሲጋለጥ !
Ethiopia: ርዕዮት የለማ ቡድን ጭብል ሲገለጥ|||| Reyot 2/19/2019 || Reyot 2/18/19

Ethiopia: ርዕዮት || የለማ ቡድን ጭብል ሲገለጥ|||| Reyot 2/19/2019

Posted by Reyot - ርዕዮት on Tuesday, February 19, 2019

የነለማ ቡድን ጭንብል ሲጋለጥ !

Check Also

አጣዬን አወደሟት !

በአራት የፖለቲካ ፓርቲዎች መከካል የተደረገ የመጀመሪያ ዙር የምርጫ ክርክር!

Related Posts:የፖለቲካ መሪ አስሮ የፖለቲካ እስረኛ የለም ?የባልደራስ የምርጫ ቅስቀሳ ሰልፍ ዛሬ በአዲስ አበባ ተመልከቱ …

Multi threaded Redundant Dedicated Server in USA and in Europe.