Breaking News
Home / Amharic / በአራት የፖለቲካ ፓርቲዎች መከካል የተደረገ የመጀመሪያ ዙር የምርጫ ክርክር!

በአራት የፖለቲካ ፓርቲዎች መከካል የተደረገ የመጀመሪያ ዙር የምርጫ ክርክር!

Check Also

የትግራይ ተወላጅ ነዋሪዎች ቤት እየገቡ ማሰር ማፈን!

የታጠቁ የበዳዲና (ብልጥግና ) ሰዎች የፍርድ ቤት ማዘዣ ሳይዙ በአዱስ አበባ የትግራይ ተወላጅ ነዋሪዎች ቤት …

ትግሬ ሁሉም ለወያኔ ስለሚያግዙ እኮ ነው ያሸነፉት! እናንተ ግን ዉሸታሞች ናችሁ!

Multi threaded Redundant Dedicated Server in USA and in Europe.